Biovoeding, Ecologisch textiel (GOTS, fair trade), Natuurlijke verzorging, Ecologisch onderhoud, Houten speelgoed (FSC)
0
Winkelwagen
€ 0,00

Download algemene voorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden Olleke Bolleke

 

Artikel 1 - Identiteit van de onderneming

Suzy De Peuter (handelsnaam Olleke Bolleke) heeft haar maatschappelijke zetel te 2431 Veerle, Hulstsestraat 121 en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0867.750.617. Het BTW nummer is BE 0867.750.617

De uitbatingszetel is gevestigd te 2440 Geel, Elsum 16

Telefoonnummer: +32-499.280.966

E-mailadres: Olleke@telenet.be

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de onderneming en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen onderneming en consument.

2. Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

 

Artikel 3 - Offertes en aanvaarding van de bestelling

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

 

Artikel 4 – Levering

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven.

Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijjkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Behoudens andersluidend beding is het transport en de levering van de goederen bij de Koper niet inbegrepen in de vermelde prijs. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

 

Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

 

Artikel 6 – Klachten

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

 

Artikel 7 – Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.

Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden.

 

Artikel 8 – Verzakingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. In geval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat en in de originele verpakking, helemaal volledig, in onbeschadigde staat, met alle meegeleverde documenten, en als dusdanig dus perfect herverkoopbaar, op eigen risico en kosten terugsturen naar Olleke Bolleke, Elsum 16, 2440 Geel, België.

De koper kan zich niet beroepen op het verzakingsbeding voor producten:

a. die door de onderneming tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. voor losse dagbladen, tijdschriften en magazines;

f. voor audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;

g. de levering, op de woon- of verblijfplaats of de werkplek van de consument, van levensmiddelen of dranken of van andere goederen voor courant huishoudelijk gebruik door frequent en op gezette tijden langskomende bezorgers.

 

 Artikel 9 – Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen produktieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

 

Artikel 10 - De prijs

1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in euro en inclusief BTW.

2. Het aanbod vermeldt of de leveringskosten inbegrepen zijn, of bevat een hyperlink naar een webpagina waar de leveringskosten kunnen geconsulteerd worden.

3. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

 

Artikel 11 - Conformiteit en Garantie

Olleke Bolleke staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van kwaliteit en prestaties en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of

overheidsvoorschriften. Indien schriftelijk overeengekomen staat Olleke Bolleke er tevens voor in dat het product geschikt is voor een bijzonder gewenst gebruik.

 

Artikel 12 - Betaling

De facturen zijn betaalbaar op onze zetel te 2440 Geel, Elsum 16, op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld.

Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur.

In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van de openstaande bedragen.

Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden.

Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.

 

Artikel 13 - Bewijs

Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...).

 

Artikel 14 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de onderneming en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

 

Artikel 15 - Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten

 

Artikel 16 Privacy - verwerking van persoonsgegevens

Door te bestellen op de internet site van Olleke Bolleke, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit. Olleke Bolleke zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering.

Over ons

Van harte welkom op de nieuwe webwinkel van Olleke Bolleke. Op onze webwinkel vindt u binnenkort een groot deel van onze collectie zoals die ook in onze winkel in Geel aanwezig is. Nog niet alles wat wij verkopen is te vinden in onze webwinkel maar daar wordt volop aan gewerkt. Dus mocht u iets zoeken wat u niet in onze webwinkel kan vinden neemt u dan even contact met ons op via de mail (OllekeGeel@telenet.be) of telefoon (+32-499-280966). Ons webshop assortiment wordt wekelijks uitgebreid, en omvat meer dan 3000 artikelen. U bent uiteraard ook steeds welkom in onze echte winkel, Elsum 16 2440 Geel (GPS: Lebonstraat 144 ingeven)..

../..

.../...

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden
Alle bedragen zijn inclusief BTW

Powered by CCV Shop